петък, октомври 21, 2016

Ревю на „Меди@ Общество“ - най-новият учебник в областта на социологията на медиите и обществената комуникация

Корицата на учебника
„Казвали са ви, но аз ви казвам“ Пиер Бурдийо
         "Меди@ Oбщество" е най-новият учебник в областта на социологията на медиите и обществената комуникация. Негов автор е гл. ас. д-р Катя Михайлова. Книгата е издадена от Издателски комплекс на УНСС, където авторът преподава. Извън чисто научните достойнства на учебника той се отличава и с оригинален и модерен графичен дизайн.

         Още със заглавиетo си „Меди@ Общество“ загатва за иновативния характер, който притежава. Четейки началото разбираш, че това четиво неизменно те въвлича в актуалните проблеми на медийния свят, в случващото се „тук“ и „сега“ . Със своя стил на писане, авторът верен на себе си демонстрира висок научен и педагогически потенциал във всички 426 страници, провокира интереса у читателя с достъпност, но без да жертва богатството на социологическия концептуален апарат.

         Ако трябва да опиша „Меди@ Общество“ с един социологически цитат, то несъмнено думите на Бурдийо биха били най-подходящите измежду всички, за които се сещам. Но, ако при знаменития френски социолог, тази дискурсивна стратегия цели да подсили ефекта на лекцията му относно решаването на тежък методологически проблем характерен за социологията, то в „Меди@ Общество“ тези думи сякаш разкриват ДНК-то на учебника – постоянната комуникация между преподавател и студенти, комуникация изразяваща се в няколко измерения и създаваща социална връзка. Именно този подход на автора превръща учебника в необикновен.

         Измеренията на „Казвали са ви, но аз ви казвам“ идват да преодолеят сблъсъка на представите и очакванията, които имат студентите за медийния свят от една страна и за академичния свят от друга, съотнесени с истинските реалности в тези области. 

        
         Непрестанният диалог социализира читателя към проблематичното поле на социологията на медиите и масовата комуникация, така както малко подобни четива са в състояние да го направят. „Меди@ Общество“ не само ни дава знания за функционирането на медиите, мястото, ролята им в обществото, а и пътища за осмислянето на медийните и комуникационни реалности. Учебникът служи като същинска карта на познанието. Богатата палитра от парадигми, проблеми и виждания е така пъстра, че всеки заинтересован от изучването на тази област от социологията ще открие интересното за изследователя в себе си. 

         В съдържанието авторът залага, както на класическите и утвърдени изследователи в областта на медиите и масовата комуникация, като Маршъл Маклуън, Пол Лазарсфелд, Харолд Ласуел и други, но също така и на учени, в чието творчество централен проблем не са медиите и масовата комуникация. Използвайки различните макромодели на обществото, които предлага тази група от автори (Парсънс, Бурдийо, Маркс и др.), авторът се опитва да осигурява нови пространства за социологическото въображение. Българският принос към полето на социологията на медиите и комуникациите също е отбелязан с присъствието на автори като Елит Николов, Тодор Петев, Добринка Пейчева и други.

         В чисто педагогически аспект, „Меди@ Общество“  се различава със силна ангажираност към развитието на младите социолози, като студенти въобще. В учебника присъстват съвети под формата на задачи, които осигуряват превенция от т.нар. „грешки на растежа“. Чрез задачите се формира култура на четене, разбиране и писане на научни текстове. Освен това чрез учебника се създават и моделират нагласите за оформянето и различаването на научното от всекидневното познание.

         Казвали са ви, че учебниците са скучни, аз ви казвам - „Меди@ Общество“ е вълнуващ! Казвали са ви, че учебниците са пълни със суха теория и не са практични –  казвам ви, че този е пълен с отговори на много практически проблеми и ще помогне, както за професионалното, така и за личностното ви развитие, и то по време на целия ви академичен живот.

НИКОЛАЙ БАЛТОВ

Няма коментари:

Публикуване на коментар