петък, януари 03, 2014

Писмото на един българин до Дейвид Камерън


Писмото на Георги Кардашев до британския премиер Дейвид Камерън относно падналите ограничения на пазара на труда

До Дейвид Камерън 
Министър-председател на Обединеното кралство и Председател на Консервативната партия.

Уважаеми г-н Камерън, 
Аз съм българин и нося в сърцето си 1333–годишната история на моята държава. В този дълъг период моят народ е преживял велики победи и драматични загуби, но винаги е стоял достойно в очите на световната политическа сцена, защото е отстоявал европейското си съществуване. Вие добре знаете, че България е млад член на Европейския съюз, но не забравяйте, че тя е огромен фактор в геополитиката на Европа. Въпреки малките си размери моята страна съдържа огромно богатство. За мен всеки български гражданин е част от това богатство, защото носи в себе си гения на българската техническа мисъл, лоялност и всеотдайност към постиженията ни в хуманитарните и природни науки и не на последно място трудолюбиe. 

Днес, когато това богатство може да е във Ваши ръце, поради отпадане на забраната за достъп до пазара на труда на Великобритания, Ви моля да се отнесете към него с уважението, с което всеки български гражданин се отнася към Вашата държава. 

Ние не идваме при Вас, за да завладеем кралството Ви, защото сами сме имали велики царе. Ние не идваме, за да завладеем земята Ви, защото обичаме повече яркото слънце на Балканите, отколкото мъглите на Вашия остров. Ние не идваме, за да опровергаем стремежите на Консервативната партия за намаляване на имиграцията, нито пък да влияем на колебанието на Вашия народ да остане част от Европейския съюз. 

Ние идваме, защото вярваме в европейските принципи и в свободата ни да продаваме своя труд в името на прогреса на Европа. Именно единният пазар, доколкото помня, е сред най-значимите постижения на Великобритания към европейската интеграция. Твърдо се противопоставям на всички дискриминационни кампании във Великобритания срещу българските граждани. Вярвам, че те вредят повече на Вашия народ, отколкото на моя, защото заблуждават всички английски поданици за начина на живот на българите и омаловажават всички наши достойнства. 

Вярвам, че няма да допуснете Великобритания да се превърне в изолиран остров на антихуманна пропаганда. Смирено Ви моля да се отнесете отговорно към този проблем и с уважение да приемете всеки български гражданин, дошъл да търси професионална реализация във Великобритания. България ще продължава да бъде Ваш партньор, както на 23.10.2012г., когато между страните ни беше подписан Меморандум за сътрудничество в областта на труда и социалната политика. 

Георги Кардашев
С уважение, 
Георги Кардашев, 
гражданин на България и приятел на Великобритания 


Dear Mr. Cameron, 
I am a citizen of the Republic of Bulgaria and in my heart I cherish the history of my country which dates back to 1333 years ago. Throughout that long period, my people has witnessed great victories and suffered dramatic losses. My people has, notwithstanding, always been worthy of respect on the international political scene because we stood up for our right to existence on the European continent. You are well-aware of the fact that Bulgaria is among the newest members of the European Union but, please, remember that its geopolitical significance is of crucial importance. Despite its humble size, my country holds a vast wealth. To me, each and every Bulgarian citizen is representative of that wealth because they carry the spark of Bulgarian genius in terms of technological thought, loyalty and dedication to our achievements in the realm of humanities and natural sciences and, last but not least, diligence. Now that a part of it could be in your hands due to the unrestricted access to the UK labour market, I kindly request that you approach and treat that wealth with due respect such as the respect every Bulgarian citizen demonstrates to your country. 

We are not coming to your country in an attempt to conquer the Kingdom as we have had our great kings ourselves. We are not coming to conquer your land because we love the splendid sunshine of the Balkans more than we would ever love the mists of your island. We are not coming to impede the Conservative Party’s drive to limit immigration neither are we coming to impact the general public opinion of whether or not Britain should remain an EU member. In contrast, we are coming because we firmly believe in the European principles and the freedom to sell one’s labor in the name of the European progress. It is precisely the unified market, if I am not mistaken, that stands out as one of the greatest contributions of the UK to the notion of European integration. 

I firmly oppose to all discriminatory campaigns against Bulgarian citizens in the UK. I reckon that they would do more harm to your own people because not only do they create a distorted idea of what Bulgarian lifestyle is but belittle our national dignity as well. I do believe that you would not allow the Great Britain to turn into an isolated island where inhumane propaganda flourishes. I humbly request that you address the issue in question in a responsible way and welcome any Bulgarian citizen who comes to pursue a career in the UK with all due respect. Bulgaria will continue to be your partner as it was on the 23.10.2012 when the two countries signed a memorandum in the sphere of employment and social policy. 

Sincerely, 
Georgi Kardashev, 
A citizen of Bulgaria and a friend of the UK

Няма коментари:

Публикуване на коментар